Tjänster

Markförhandling

Markförhandling

Compound Interest har mångårig och bred erfarenhet i förhandlingar både vid markåtkomst och i ersättningsförhandlingar. Vår erfarenhet och kunskap sträcker sig från tidigt planläggningsskede till byggande inom vägplaner, järnvägsplaner, detaljplaner och framdragande av ledningar.

Vi är väl insatta i Trafikverkets upphandlingsmallar avseende markförhandling i konsultuppdrag samt deras styrande riktlinjer, rutiner och arbetssätt. Compound Interest åtar sig uppdrag inom alla moment som ingår i dessa delar.

Referensprojekt;

 • Varbergstunneln
 • Östlig ringväg och hamninfart, Trelleborgs kommun
 • Ostlänken, Bäckeby-Tallboda
 • GC-paket Skåne
 • GC-paket Halland
 • RV 41 Sundholmen-Björketorp
 • GC-väg Höllviken-Stavstensudde
 • Bränningeleden
 • VA-ledningar Trelleborgs kommun
 • VA-ledningar Flen-Malmköping
 • VA-ledningar Vingåker-Lyttersta

Mark och exploatering

Mark och exploatering

Vi har erfarenhet från flera olika kommuner genom arbete på deras exploateringsavdelningar. Där har vi arbetat med bland annat strategiska förvärv, förvaltning av markreserv, arrendefrågor, exploateringskalkyler, markanvisningar, fastighetstransaktioner , exploateringsavtal, gatukostnadsavtal m.m.

Ida har även flerårig erfarenhet av att leda en mark och exploateringsavdelning.

Referensprojekt;

 • Motala kommun
 • Trelleborgs kommun
 • Vellinge kommun
 • Framtagande av fastighetsförteckningar till detaljplaner

Projektledning

Projektledning

Vi planerar, leder, styr och koordinerar alla aktiviteter och funktioner i projekt inom planläggning och exploatering. Vi har även erfarenhet och erbjuder hjälp inom projektledning för verksamhetsutveckling och framtagande av IT-system mm.

Då vi har verkat många år som beställare och nu agerar både som beställare och leverantör har vi en bred förståelse för upphandling, avtal, krav och leveransuppföljning.

Referensprojekt;

 • DP Vätterviken, Motala kommun
 • DP Luxor 7, Motala kommun
 • DP Stenavadet 1-3, Motala kommun

Värdering och juridiska utlåtanden

Värdering och juridiska utlåtanden

Compound Interest har lång erfarenhet av intrångsvärderingar till följd av byggande av väg- och järnväg både på landsbygden och i stadsmiljö. Vår specialitet är småhus-, tomt- och jordbruksvärdering.

Vi utför även juridiska utlåtanden inom ämnesområdet. Vi är extra duktiga på lantmäterifrågor, arrenden och juridik kring planprocessen vid framtagande av väg-, järnvägs- och detaljplaner. Vi åtar oss också uppdrag som ombud i mark- och miljödomstolen.

Lina och Jonas är av Samhällsbyggarna, auktoriserade fastighetsvärderare. Jörgen är särskild ledamot vid mark och miljödomstolen i lantmäteri och ersättningsfrågor. Lina är värderingsteknisk ledamot i förvaltningsrätterna i mål om fastighetstaxering.

Referensprojekt;

 • Lantmäteriet, Ramavtal
 • Värderingsuppdrag åt kommuner (Svedala, Motala, Ödeshög, Trelleborg, Lidköping m.fl.)
 • Upprättande av handlingar till Lantmäteriförrättning
 • Utredning av dikningsföretag
 • Upprättande av servitutsavtal
 • Utredning av samfälligheter och rättigheter

Verksamhets­utveckling och Utbildning

Verksamhets­utveckling och Utbildning

Compound Interest har stor erfarenhet av verksamhetsutveckling, vi hjälper bland annat till med:

 • Förändringsledning och implementering
 • Analys
 • Processbeskrivning
 • Rutinbeskrivning
 • Utveckling i Excel
 • Produktspecifikation i Excel för vidare beställning
 • Datastruktur

Compound Interest erbjuder kurser och rådgivning inom fastighetsjuridik och värdering. Utbildningarna kan skräddarsys för att passa just ert företag.

Referensprojekt;

 • Parkeringsriktlinje, Motala kommun
 • Lokaliseringsutredning Idrottscenter, Motala kommun
 • Riktlinje ersättning ledningar, Lidköpings kommun
 • Trafikplan, Motala kommun
 • LIME CRM Markförhandling
 • Hantering verksamhetsmark, Lidköpings kommun
 • Föreläsningar inom jordbruksvärdering, Lunds tekniska högskola
 • Mall avtalsservitut VA, (Enbuske)